FANDOM


Nightmare Archfiends
ナイトメア・デーモンズ
NightmareArchfiends-CRMS-EN-SP-1E
 Tên Nhật ナイトメア・デーモンズ
 Tên Nhật (rōmaji) Naitomea Dēmonzu
 Tên Nhật (Dịch) Nightmare Daemons
 Tên Hàn 나이트메어 데몬즈
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 42956963
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.