FANDOM


Night Assailant
深淵の暗殺者(ナイト・アサシン)
NightAssailant-BP01-EN-C-1E
 Tên Việt Thâm Uyên Thích Khách
 Tên Nhật (Kana)
深淵の暗殺者
ナイト・アサシン
 Tên Nhật (Chuẩn) 深淵の暗殺者
ナイト・アサシン
 Tên Nhật (rōmaji) Naito Asashin
 Tên Nhật (Dịch) Night Assassin
 Tên Hàn 심연의 암살자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 500
 Mã số 16226786
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.