FANDOM


Nibelung's Treasure
 • Nhật: ニーベルングの財
  ざい
  ほう
 • Kana: ニーベルングの
  ざい
  ほう
 • Romaji: Nīberungu no Zaihō
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Kích hoạt 1 "Nibelung's Ring" trong Bộ bài của bạn lên sân của đối phương, trang bị nó cho một quái thú do họ điều khiển. Sau đó, rút 5 lá bài.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Nibelung's Treasure Activate 1 "Nibelung's Ring" from your Deck on your opponent's side of the field, equipping it to a monster they control. Then, draw 5 cards.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.