FANDOM


Nibelung's Ring
  • Nhật: ニーベルングの指
    ゆび
  • Kana: ニーベルングの
    ゆび
  • Romaji: Nīberungu no Yubiwa
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Equip.svg Trang bị

Quái thú được trang bị không thể tấn công, được Hiến tế, chuyển tư thế chiến đấu của nó, hoặc kích hoạt các kĩ năng của nó. Trong Giai đoạn Rút bài của người điều khiển quái thú được trang bị, người điều khiển của nó rút 2 lá bài thay vì 1 cho rút bài thông thường của họ, Nếu (các) Bài Quái thú được rút bằng cách này, họ phải vứt bỏ 1 trong số chúng.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Nibelung's Ring The equipped monster cannot attack, be Tributed, change its battle position, or activate its effect(s). During the equipped monster's controller's Draw Phase, its controller draws 2 cards instead of 1 for their normal draw. If a Monster Card(s) is drawn this way, they must discard 1 of them. 

Hình ảnh khác

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.