Nguyên liệu Liên kết

Tiếng Anh

Link Material

Nguyên liệu Liên kết là số quái thú đã được dùng để Triệu hồi Đặc biệt một Quái thú Liên kết. Chúng được liên kê trên dòng đầu tiên trong phần Mô tả của Quái thú Liên kết.

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.