Nguyên liệu Đồng bộ

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(シンクロ)()(ざい)

Nhật (furigana)

シンクロそざい

Nhật (kanji)

S素材

Rōmaji

Shinkuro Sozai

Bản dịch tiếng Nhật

Synchro Material

Tiếng Anh

Synchro Material
Trước đó: Synchro Material Monster

Nguyên liệu Đồng bộ/Synchro Materials (trước đó là Synchro Material Monsters; Nhật: シンクロ()(ざい) (định dạng là (シンクロ)()(ざい) chỉ có trên card text kể từ Duelist Alliance) Shinkuro Sozai) là các quái thú được dùng cho việc Triệu hồi Đồng bộ, một trong số đó là quái thú Tuner. Bạn cũng có thể dùng Quái thú Thay thế Đồng bộ cho việc Triệu hồi Đồng bộ.

Quái thú TokenTrap Monsters (và có thể là, Spell Monsters) có thể được dùng làm Nguyên liệu Đồng bộ.

Nếu Quái thú Đồng bộ đòi hỏi Nguyên liệu Đồng bộ cụ thể về Hệ (như "Hydro Genex"), bạn có thể dùng một quái thú có nhiều Hệ (như "Elemental Mistress Doriado") làm Nguyên liệu Đồng bộ.

Các Nguyên liệu Đồng bộ được đưa vào Mộ bài, chứ không phải bị hủy hay Hi sinh.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.