FANDOM


Nguyên liệu

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

()(ざい)

Nhật (furigana)

そざい

Nhật (kanji)

素材

Rōmaji

Sozai

Tiếng Anh

Material

Nguyên liệu/Materials (()(ざい) Sozai) là các lá bài dùng để Triệu hồi Đặc biệt các Quái thú Dung hợp, Quái thú Đồng bộQuái thú Xyz từ Bộ bài Phụ. Mỗi loại quái thú đều có một loại Nguyên liệu phù hợp riêng: Nguyên liệu Dung hợp, Nguyên liệu Đồng bộ, và Nguyên liệu Xyz, tương ứng.

Hầu hết Quái thú Dung hợp, Đồng bộ, Xyz đều có yêu cầu Nguyên liệu được liệt kê trong phần mô tả lá bài của chúng trên một dòng được chỉ định trong bất kỳ hiệu ứng bài, chi phí hoặc điều kiện. Tuy nhiên, vài Quái thú Dung hợp như là Masked HEROs (được Triệu hồi Đặc biệt mà không cần đến Nguyên liệu) và "Elemental HERO Divine Neos" (có các Nguyên liệu phức tạp) không được liệt kê các Nguyên liệu của chúng theo cách này.

Mặc dù Nguyên liệu thường được dùng trong Triệu hồi Dung hợp, Triệu hồi Đồng bộ, và Triệu hồi Xyz, nhưng không phải tất cả các Triệu hồi đó luôn đòi hỏi Nguyên liệu, và Nguyên liệu cũng có thể được dùng cho việc Triệu hồi Đặc biệt khác ngoài chúng. Ví dụ như, "Instant Fusion" có thể Triệu hồi Dung hợp mà không cần Nguyên liệu. Ngược lại, Dung Kết và những quái thú thuộc series Hex-Sealed Fusion cả hai đều Triệu hồi Đặc biệt các Quái thú Dung hợp bằng cách dùng Nguyên liệu Dung hợp, mặc dù đó không phải là Triệu hồi Dung hợp.

Nguyên liệu Dung hợp và Nguyên liệu Đồng bộ đều được đưa vào Mộ bài sau khi đã được sử dụng (theo mặc định); Nguyên liệu Xyz sẽ được đặt bên dưới Quái thú Xyz thay thế cho đến khi được tách ra (hoặc quái thú đó không còn trên sân nữa). Các lá bài như "Overlay Regen" có thể được dùng để gắn lại Nguyên liệu Xyz vào Quái thú Xyz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.