Người có lượt

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

ターンプレイヤー

Rōmaji

Tānpureiyā

Tiếng Anh

Turn player

Người có lượt (Nhật: ターンプレイヤー Tānpureiyā) là người chơi đang tiến hành lượt chơi của mình trong Trận đấu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.