FANDOM


Ngày trên Bìa của một tạp chí là ngày được ghi trên trang bìa. Đây không phải là ngày tạp chí được xuất bản.

V Jump, cho ví dụ, là được xuất bản vào ngày 21 mỗi tháng. Ngày trên Bìa sẽ luôn là 2 tháng sau đó so với ngày thực tế - một số báo được phát hành vào Tháng Một 2011 sẽ có ngày trên bìa là Tháng Ba 2011.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.