FANDOM


Neos Force
ネオス・フォース
NeosForce
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 47274077
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho "Elemental HERO Neos". Nó nhận thêm 800 điểm Tấn công. Khi nó tiêu diệt quái thú thông qua chiến đấu và gửi nó vào Mộ bài: Gây ra thiệt hại cho đối phương bằng điểm Tấn công gốc của quái thú đã bị tiêu diệt nằm trong Mộ bài. Ở Lượt Kết thúc: Xáo trộn lá bài này vào trong Bộ bài.
English Description
Equip only to "Elemental HERO Neos". It gains 800 ATK. When it destroys a monster by battle and sends it to the Graveyard: Inflict damage to your opponent equal to the original ATK of the destroyed monster in the Graveyard. During the End Phase: Shuffle this card into the Deck.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.