FANDOM


Neo Space
ネオスペース
NeoSpace
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Môi trường Field
Mã số 42015635
Mô tả Hiệu ứng
"Elemental HERO Neos" và tất cả các Quái thú Dung hợp có ghi "Elemental HERO Neos" làm Nguyên liệu Dung hợp nhận thêm 500 điểm Tấn công. Quái thú Dung hợp có ghi "Elemental HERO Neos" làm Nguyên liệu Dung hợp không thể kích hoạt hiệu ứng xáo trộn chúng vào lại Extra DeckLượt Kết thúc.
English Description
"Elemental HERO Neos" and all Fusion Monsters that list "Elemental HERO Neos" as a Fusion Material Monster gain 500 ATK. Fusion Monsters that list "Elemental HERO Neos" as a Fusion Material Monster do not have to activate their effects during the End Phase that shuffle them into the Extra Deck.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.