FANDOM


Neo Galaxy-Eyes Photon Dragon
ネオ・ギャラクシーアイズ・フォトン・ドラゴン
NeoGalaxy-EyesPhotonDragon zps04667017
Nhóm liên quan Photon
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Dragon/Xyz/Effect
ATK/DEF 4500/3000
Mã số 39272762
Loại Hiệu ứng Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp độ 8
Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng "Galaxy-Eyes Photon Dragon" như 1 Nguyên liệu Xyz: Vô hiệu hóa toàn bộ hiệu ứng của những lá bài mặt-ngửa khác xuất hiện ở trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tách toàn bộ các Nguyên liệu Xyz từ những quái thú đối phương điều khiển, sau đó lá bài này được tăng 500 ATK bởi mỗi Nguyên liệu Xyz đó, nó cũng có thể tấn công lên đến đó nhiều lần trong mỗi Lượt Chiến đấu của lượt này.
English Description
3 Level 8 monsters
When this card is Xyz Summoned using "Galaxy-Eyes Photon Dragon" as any of its Materials: Negate the effects of all other face-up cards currently on the field. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; detach all Xyz Materials from monsters your opponent controls, then this card gains 500 ATK for each, also it can attack up to that many times during each Battle Phase this turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.