FANDOM


Neo Flamvell Hedgehog
ネオフレムベル・ヘッジホッグ
Hedgedog
Nhóm liên quan Flamvell
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Pyro/Tuner
ATK/DEF 800/200
Mã số 02377034
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này bị tiêu diệt qua chiến đấu,chọn 1 lá bài trong mộ đối thủ và trục xuất nó.Nếu lá bài này khi ở trên sân bị tiêu diệt bởi hiệu ứng bài,chọn 1 quái vật hệ hoả với 200 hoặc ít DEF hơn trong mộ của bạn,đưa nó về tay.
English Description
If this card is destroyed by battle, select 1 card in your opponent's Graveyard and remove it from play. If this card on the field is destroyed by a card effect, select 1 FIRE monster with 200 or less DEF in your Graveyard, except "Neo Flamvell Hedgehog", and add it to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.