FANDOM


Neo-Spacian Marine Dolphin
(ネオスペーシアン)・マリン・ドルフィン
NeoSpacianMarineDolphin-TAEV-EN-C-1E
 Tên Việt Tân Nhân Biên Độn
 Tên Nhật (Kana)
ネオスペーシアン・マリン・ドルフィン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ネオスペーシアン
・マリン・ドルフィン
 Tên Nhật (rōmaji) Neosupēshian Marin Dorufin
 Tên Hàn 네오 스페이시언 마린 돌핀
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 900 / 1100
 Mã số 78734254
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.