FANDOM


Neo-Spacian Aqua Dolphin
(ネオスペーシアン)・アクア・ドルフィン
NeoSpacianAquaDolphin-BLRR-EN-UR-1E
 Tên Việt Tân Nhân Hải Độn
 Tên Nhật (Kana)
ネオスペーシアン・アクア・ドルフィン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ネオスペーシアン
・アクア・ドルフィン
 Tên Nhật (rōmaji) Neo-Supēshian Akua Dorufin
 Tên Hàn 네오 스페이시언 아쿠아 돌핀
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 800
 Mã số 17955766
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.