Nekroz Mirror
影霊衣(ネクロス)(こう)()(きょう)
NekrozMirror-THSF-EN-ScR-1E.png
 Tên Việt Ảnh Linh Y Yêu Kính
 Tên Nhật (Kana)
影霊衣
ネクロスの
こう
きょう
 Tên Nhật (Chuẩn) 影霊衣
ネクロス
の降
こう
きょう
 Tên Nhật (rōmaji) Nekurosu no Kōmakyō
 Tên Nhật (Dịch) Nekroz Demon-Summoning Mirror
 Tên Hàn 네크로즈의 강마경
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Tế lễ Ritual.svg
 Mã số 14735698
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.