FANDOM


Nekroz Kaleidoscope
影霊衣(ネクロス)(まん)()(きょう)
NekrozKaleidoscope-THSF-EN-ScR-1E
 Tên Việt Ảnh Linh Y Kính Vạn Hoa
 Tên Nhật (Kana)
影霊衣
ネクロスの
まん
きょう
 Tên Nhật (Chuẩn) 影霊衣
ネクロス
の万
まん
きょう
 Tên Nhật (rōmaji) Nekurosu no Mangekyō
 Tên Hàn 네크로즈의 만화경
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tế lễ Ritual
 Mã số 51124303
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.