FANDOM


Nekroz Cycle
影霊衣(ネクロス)(はん)(こん)(じゅつ)
NekrozCycle-SECE-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
影霊衣
ネクロスの
はん
こん
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn) 影霊衣
ネクロス
の反
はん
こん
じゅつ
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tế lễ Ritual
 Mã số 97211663
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

ji

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.