Negate Attack
(こう)(げき)()(りょく)()
NegateAttack-SDKS-EN-C-1E.png
 Tên Việt Vô Hiệu Hoá Tấn Công
 Tên Nhật (Kana)
こう
げきの
りょく
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
げき
の無
りょく
 Tên Nhật (rōmaji) Kōgeki no Muryokuka
 Tên Nhật (Dịch) Attack Nullification
 Tên Hàn 공격 무력화
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Phản hồi Counter.svg
 Mã số 14315573
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.