Nefarious Archfiend Eater of Nefariousness
デーモン・イーター
ArchfiendEater.png
Nhóm liên quan Archfiend
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 1500/200
Mã số 60666820
Loại Hiệu ứng Unclassified, Summon, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Nefarious Archfiend Eater of Nefariousness". Nếu bạn điều khiển quái thú Loại-Spellcaster, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn). Vào Lượt Kết thúc của đối phương, nếu lá này ở trong Mộ bài của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa bạn điều khiển; hủy nó, và nếu làm vậy, Triệu hồi Đặc biệt lá này.
English Description
You can only control 1 "Nefarious Archfiend Eater of Nefariousness". If you control a Spellcaster-Type monster, you can Special Summon this card (from your hand). During your opponent's End Phase, if this card is in your Graveyard: You can target 1 face-up monster you control; destroy it, and if you do, Special Summon this card.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.