{{CardTable |loaibai = Quái thú Hiệu ứng |OtherName = |tennhat = デーモン・イーター |hinhanh = ArchfiendEater.png |archetype = Archfiend |he = Thổ |capdo = 4 |chungloai1 = Beast |chungloai3 = Effect |atkdef = 1500/200 |maso = 60666820 |efftype = Unclassified, Summon, [[Trigger] |hieuung = Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Nefarious Archfiend Eater of Nefariousness". Nếu bạn điều khiển quái thú Loại-Spellcaster, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn). Vào Lượt Kết thúc của đối phương, nếu lá này ở trong Mộ bài của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa bạn điều khiển; hủy nó, và nếu làm vậy, Triệu hồi Đặc biệt lá này. |engdes = You can only control 1 "Nefarious Archfiend Eater of Nefariousness". If you control a Spellcaster-Type monster, you can Special Summon this card (from your hand). During your opponent's End Phase, if this card is in your Graveyard: You can target 1 face-up monster you control; destroy it, and if you do, Special Summon this card. }}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.