FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{CardTable |loaibai = Quái thú Hiệu ứng |OtherName = |tennhat = |hinhanh = ArchfiendEater.png |archetype = |he = |capdo = |chungloai1 = |chun…”)
 
n (Huykaiba đã đổi trang Archfiend Eater thành Nefarious Archfiend Eater of Nefariousness)

Phiên bản lúc 07:31, ngày 14 tháng 8 năm 2014

Nefarious Archfiend Eater of Nefariousness
ArchfiendEater
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.