n (Huykaiba đã đổi trang Archfiend Eater thành Nefarious Archfiend Eater of Nefariousness)
Dòng 2: Dòng 2:
 
|loaibai = Quái thú Hiệu ứng
 
|loaibai = Quái thú Hiệu ứng
 
|OtherName =
 
|OtherName =
|tennhat =
+
|tennhat = デーモン・イーター
 
|hinhanh = ArchfiendEater.png
 
|hinhanh = ArchfiendEater.png
|archetype =
+
|archetype = Archfiend
|he =
+
|he = Thổ
|capdo =
+
|capdo = 4
|chungloai1 =
+
|chungloai1 = Beast
|chungloai3 =
+
|chungloai3 = Effect
|atkdef =
+
|atkdef = 1500/200
|maso =
+
|maso = 60666820
|efftype =
+
|efftype = [[Unclassified]], [[Summon]], [[Trigger]
  +
|hieuung = Bạn chỉ có thể [[điều khiển]] 1 "Nefarious Archfiend Eater of Nefariousness". Nếu bạn điều khiển [[quái thú]] [[Loại]]-[[Spellcaster]], bạn có thể [[Triệu hồi Đặc biệt]] lá này (từ [[tay]] bạn). Vào [[Lượt Kết thúc]] của đối phương, nếu lá này ở trong [[Mộ bài]] của bạn: Bạn có thể chọn [[mục tiêu]] 1 quái thú [[mặt-ngửa]] bạn điều khiển; [[hủy]] nó, và nếu làm vậy, Triệu hồi Đặc biệt lá này.
|hieuung =
 
  +
|engdes = You can only control 1 "Nefarious Archfiend Eater of Nefariousness". If you control a Spellcaster-Type monster, you can Special Summon this card (from your hand). During your opponent's End Phase, if this card is in your Graveyard: You can target 1 face-up monster you control; destroy it, and if you do, Special Summon this card.
|engdes =
 
 
}}
 
}}

Phiên bản lúc 04:44, ngày 19 tháng 8 năm 2014

{{CardTable |loaibai = Quái thú Hiệu ứng |OtherName = |tennhat = デーモン・イーター |hinhanh = ArchfiendEater.png |archetype = Archfiend |he = Thổ |capdo = 4 |chungloai1 = Beast |chungloai3 = Effect |atkdef = 1500/200 |maso = 60666820 |efftype = Unclassified, Summon, [[Trigger] |hieuung = Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Nefarious Archfiend Eater of Nefariousness". Nếu bạn điều khiển quái thú Loại-Spellcaster, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn). Vào Lượt Kết thúc của đối phương, nếu lá này ở trong Mộ bài của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa bạn điều khiển; hủy nó, và nếu làm vậy, Triệu hồi Đặc biệt lá này. |engdes = You can only control 1 "Nefarious Archfiend Eater of Nefariousness". If you control a Spellcaster-Type monster, you can Special Summon this card (from your hand). During your opponent's End Phase, if this card is in your Graveyard: You can target 1 face-up monster you control; destroy it, and if you do, Special Summon this card. }}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.