FANDOM


Needlebug Nest
針虫の巣窟
NeedlebugNest
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 84968490
Mô tả Hiệu ứng
Đưa 5 lá bài trên đầu Bộ bài của bạn vào Mộ bài.
English Description
Send the top 5 cards of your Deck to the Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.