FANDOM


Necro Linker
ネクロ・リンカー
300px-NecroLinkerSTBL-EN-C-1E
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 600/0
Mã số 44236692
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể Hi sinh lá bài này để chọn 1 mục tiêu quái thú "Synchron" ở dưới Mộ bài. Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó. Nó không thể sử dụng làm Nguyên liệu Đồng bộ trong lượt nó được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này.
English Description
You can Tribute this card to select 1 "Synchron" Tuner monster in your Graveyard. Special Summon that monster. It cannot be used as a Synchro Material Monster during the turn it is Special Summoned by this effect.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.