FANDOM


Mythic Tree Dragon
(げん)(ぼく)(りゅう)
MythicTreeDragon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF 100/1400
Mã số 50457953
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú THỦY Loại-Dragon bạn điều khiển; Cấp sao của lá này trở thành Cấp sao hiện tại của quái thú đó.
English Description
Once per turn: You can target 1 WATER Dragon-Type monster you control; this card's Level becomes the current Level of that monster.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.