FANDOM


Mystical Space Typhoon
サイクロン
MysticalSpaceTyphoon-YS17-EN-C-1E
 Tên Việt Lốc Xoáy
 Tên Nhật サイクロン
 Tên Nhật (rōmaji) Saikuron
 Tên Nhật (Dịch) Cyclone
 Tên Hàn 싸이크론
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 05318639
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.