FANDOM


Mystical Elf
ホーリー・エルフ
MysticalElf-YS14-EN-C-1E
 Tên Việt Tiểu thần tiên
 Tên Nhật ホーリー・エルフ
 Tên Hàn 홀리엘프
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 800 / 2000
 Mã số 15025844
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.