FANDOM


Mound of the Bound Creator
(かみ)(しば)りの(つか)
MoundoftheBoundCreator
Nhóm liên quan Egyptian God
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Môi trường Field
Mã số 00269012
Mô tả Hiệu ứng
Quái thú Cấp 10 sao trở lên trên sân không thể bị chọn mục tiêu hoặc bị hủy bởi hiệu ứng bài. Nếu Quái thú Cấp 10 sao trở lên trên sân tiêu diệt quái thú trong chiến đấuđưa nó vào Mộ bài: Người điều khiển quái thú bị hủy sẽ nhận 1000 thiệt hại. Khi lá này trên sân bị hủy bởi hiệu ứng bài và đưa vào Mộ bài: Bạn có thể lấy 1 quái thú THẦN từ Bộ bài của bạn lên tay.
English Description
Level 10 or higher monsters on the field cannot be targeted or destroyed by card effects. If a Level 10 or higher monster on the field destroys a monster by battle and sends it to the Graveyard: The player who controlled the destroyed monster takes 1000 damage. When this card on the field is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: You can add 1 DIVINE monster from your Deck to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.