FANDOM


Moulinglacia the Elemental Lord
(ひょう)(れい)(しん)ムーラングレイス
MoulinglaciatheElementalLord-ABYR-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ひょう
れい
しんムーラングレイス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひょう
れい
しん
ムーラングレイス
 Tên Nhật (rōmaji) Hyōreishin Mūrangureisu
 Tên Nhật (Dịch) Moulinglace the Ice Spirit God
 Tên Hàn 빙령신 물랭레이스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Sea Serpent / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2200
 Mã số 13959634
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.