FANDOM


Mortschlag
モルトシュラーク
 Tên Việt Nghịch Trảm Kiếm
 Tên Nhật モルトシュラーク
 Tên Nhật (rōmaji) Morutoshurāku
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 12760674
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.