FANDOM


Morphtronic Lantron
D・ライトン
300px-MorphtronicLantron-EXVC-EN-C-1E
Nhóm liên quan Morphtronic
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 200/200
Mã số 76865611
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
● Khi ở Tư thế Tấn công: Bấn kỳ hiệu ứng gây thiệt hại bạn sẽ nhận từ bài bài hiệu ứng của đối thủ sẽ gây thiệt hại cho đối thủ thay cho bạn.
● Khi ở Tư thế phòng thủ: Khi lá bài này bị tiêu diệt bởi chiến đấu và đưa xuống Mộ bài, bạn không nhận Thiệt hại Chiến đấu nào trong lượt này.
English Description
● While in Attack Position: Any effect damage you would take from an opponent's card effect is inflicted to your opponent instead.

● While in Defense Position: When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard, you take no Battle Damage this turn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.