FANDOM


Moon Mirror Shield
MoonMirrorShield-CROS-EN-R-1E
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 19508728
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.