FANDOM


Monster Reincarnation
()(しゃ)(てん)(せい)
MonsterReincarnation-LEDU-EN-C-1E
 Tên Việt Tái Sinh Quái Thú
 Tên Nhật (Kana)
しゃ
てん
せい
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゃ
てん
せい
 Tên Nhật (rōmaji) Shisha Tensei
 Tên Nhật (Dịch) Reincarnation of the Dead
 Tên Hàn 죽은 자의 환생
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 74848038
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.