Monster Reborn
()(しゃ)()(せい)
MonsterReborn-LEHD-EN-C-1E.png
 Tên Việt Phục Sinh Quái Thú
 Tên Nhật (Kana)
しゃ
せい
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゃ
せい
 Tên Nhật (rōmaji) Shisha Sosei
 Tên Nhật (Dịch) Resurrection of the Dead
 Tên Hàn 죽은 자의 소생
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 83764718
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.