FANDOM


Monster Gate
モンスターゲート
MonsterGate-BP01-EN-C-1E
 Tên Nhật モンスターゲート
 Tên Hàn 몬스터 게이트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 43040603
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.