FANDOM


Mono Synchron
モノ・シンクロン
300px-MonoSynchron-DE03-JP-ScR
Nhóm liên quan Synchron
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 0/0
Mã số 56897896
Loại Hiệu ứng Condition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này sử dụng làm quái thú Nguyên liệu Đồng bộ, quái thú Nguyên liệu đồng bộ khác phải là cấp độ 4 hay thấp hơn loại Machine hay Warrior và nó được xem như 1 quái thú Cấp độ 1
English Description
If this card is used as a Synchro Material Monster, the other Synchro Material Monsters must be Level 4 or lower Machine or Warrior-Type monsters and are treated as Level 1 monsters.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.