Mokey Mokey King
キング ・ もけもけ
MokeyMokeyKing.jpg
Nhóm liên quan Nhóm Mokey Mokey
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Fairy/Fusion/Effect
ATK/DEF 300/100
Mã số 13803864
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
"Mokey Mokey" + "Mokey Mokey" + "Mokey Mokey"
Khi thẻ này bị loại khỏi sân chơi, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nhiều nhất có thể "Mokey Mokey" từ Mộ của bạn.
English Description
"Mokey Mokey" + "Mokey Mokey" + "Mokey Mokey"
When this card is removed from the field, you can Special Summon as many "Mokey Mokey" as possible from your Graveyard.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.