FANDOM


Mithra the Thunder Vassal
(らい)(てい)()(しん)ミスラ
MithratheThunderVassal-SR01-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
らい
てい
しんミスラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
らい
てい
しん
ミスラ
 Tên Nhật (rōmaji) Raiteikashin Misura
 Tên Nhật (Dịch) Mithra the Vassal of the Thunder Monarch
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Thunder / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1000
 Mã số 22404675
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.