FANDOM


Mist Wurm
Hệ

PHONG.png PHONG

Cấp sao

9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

Nguyên liệu Đồng bộ
[ ]

Nếu lá này được Triệu hồi Đồng bộ: Chọn mục tiêu lên đến 3 lá bài đối thủ điều khiển; đưa các mục tiêu đó về tay.
CÔNG / 2500   THỦ / 1500
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Mist Wurm

1 Tuner + 2 or more non-Tuner monsters

If this card is Synchro Summoned: Target up to 3 cards your opponent controls; return those targets to the hand.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.