FANDOM


Mist Body
ミスト・ボディ
MistBody-SDSC-EN-C-UE
 Tên Việt Sương Thể
 Tên Nhật ミスト・ボディ
 Tên Nhật (rōmaji) Misuto Bodi
 Tên Hàn 미스트 바디
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 47529357
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.