Mischief of the Gnomes
()(びと)のいたずら
MischiefoftheGnomes-SECE-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
びとのいたずら
 Tên Nhật (Chuẩn)
びと
のいたずら
 Tên Nhật (rōmaji) Kobito no Itazura
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 00164710
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.