FANDOM


Miscellaneousaurus
(げん)(そう)のミセラサウルス
Miscellaneousaurus-SR04-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
げん
そうのミセラサウルス
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
のミセラサウルス
 Tên Nhật (rōmaji) Gensō no Miserasaurusu
 Tên Nhật (Dịch) Phantom Miscellasaurus
 Tên Hàn 환창의 미세라사우루스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1000
 Mã số 38572779
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.