FANDOM


Miracle Synchro Fusion
ミラクルシンクロフュージョン
MiracleSynchroFusion
Nhóm liên quan Nhóm Fusion
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 36484016
Mô tả Hiệu ứng
Loại ra ngoài, từ phần sân của bạn hoặc từ Mộ bài của bạn, số Nguyên liệu Dung hợp được liệt kê trên Quái thú Dung hợp có liệt kê Quái thú Đồng bộ làm Nguyên liệu Dung hợp, và Triệu hồi Đặc biệt Quái thú Dung hợp đó từ Bộ bài Phụ. (Triệu hồi Đặc biệt này được xem như Triệu hồi Dung hợp.) Nếu lá Úp này bị hủy bởi hiệu ứng bài của đối phương và đưa vào Mộ bài, rút 1 lá bài.
English Description
Remove from play, from your side of the field or your Graveyard, the Fusion Material Monsters listed on a Fusion Monster Card that lists a Synchro Monster as a Fusion Material Monster, and Special Summon that Fusion Monster from the Extra Deck. (This Special Summon is treated as a Fusion Summon.) If this Set card is destroyed by an opponent's card effect and sent to the Graveyard, draw 1 card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.