FANDOM


Miracle Fertilizer
(ぞう)(そう)(ざい)
MiracleFertilizer-FUEN-EN-SR-1E
 Tên Việt Phân Bón Thần Kì
 Tên Nhật (Kana)
ぞう
そう
ざい
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぞう
そう
ざい
 Tên Nhật (rōmaji) Zōsōzai
 Tên Nhật (Dịch) Grass Fertilizer
 Tên Hàn 증초제
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 44887817
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.