Miracle Contact
ミラクル・コンタクト
MiracleContact-REDU-EN-ScR-1E.png
 Tên Việt Liên Kết Kì Diệu
 Tên Nhật ミラクル・コンタクト
 Tên Nhật (rōmaji) Mirakuru Kontakuto
 Tên Hàn 미러클 콘택트
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 35255456
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.