Mind Drain
メンタルドレイン
MindDrain-MP14-EN-C-1E.png
 Tên Nhật メンタルドレイン
 Tên Nhật (rōmaji) Mentaru Dorein
 Tên Nhật (Dịch) Mental Drain
 Tên Hàn 멘탈 드레인
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 68937720
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.