Mind Crush
マインドクラッシュ
MindCrush-LCYW-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Nghiền Nát Lý Trí
 Tên Nhật マインドクラッシュ
 Tên Nhật (rōmaji) Maindo Kurasshu
 Tên Hàn 마인드 크러시
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 15800838
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.