Michizure
(みち)()
Michizure-SBLS-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Đôi Bạn Cùng Tiến
 Tên Nhật (Kana)
みち
づれ
 Tên Nhật (Chuẩn)
みち
 Tên Nhật (rōmaji) Michizure
 Tên Nhật (Dịch) Fellow Traveler
 Tên Hàn 동반
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 37580756
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.