Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Michael, the Arch-Lightsworn
ライトロード・アーク ミカエル
MichaeltheArchLightsworn.png
Nhóm liên quan Lightsworn
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Dragon/Synchro/Effect
ATK/DEF 2600/2000
Mã số 04779823
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú QUANG khác-Tuner
Một lần trong lượt: Bạn có thể trả 1000 Điểm Gốc, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân;loại ra ngoài mục tiêu đó. Khi lá này bị hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu một số lượng quái thú "Lightsworn" khác trong Mộ bài của bạn; xáo trộn chúng trở về Bộ bài, và nếu làm vậy, bạn tăng thêm 300 Điểm Gốc cho mỗi lá đã trả về. Vào mỗi Lượt Kết thúc của bạn: Đưa 3 lá bài trên đầu Bộ bài của bạn vào Mộ bài.
English Description
1 Tuner + 1 or more non-Tuner LIGHT monsters
Once per turn: You can pay 1000 Life Points, then target 1 card on the field; banish that target. When this card is destroyed: You can target any number of other "Lightsworn" monsters in your Graveyard; shuffle them into the Deck, and if you do, you gain 300 Life Points for each returned card. During each of your End Phases: Send the top 3 cards of your Deck to the Graveyard.
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa


Advertisement